Ondernemersfonds Arnhem 2016


Arnhemse ondernemerscollectieven, zijnde verenigingen, stichtingen of aantoonbare samenwerkingsverbanden met een collectief (ondernemers)belang, kunnen bij het Ondernemersfonds financiŽle steun vragen voor projecten of activiteiten die een impuls geven aan de Arnhemse economie.  

Heeft u, samen met andere Arnhemse ondernemers, een innovatief idee waar meerdere ondernemers economisch profijt van kunnen hebben? Dien dan een subsidieaanvraag in!

Wie kunnen aanvragen?

Arnhemse ondernemerscollectieven, zijnde verenigingen, stichtingen of aantoonbare samenwerkingsverbanden met een collectief (ondernemers)belang, kunnen een aanvraag indienen.

Waar moet de aanvraag aan voldoen?

De Stichting Ondernemersfonds Arnhem toetst de aanvragen aan een aantal voorwaarden en beoordeelt of het project of de activiteit past binnen de doelstelling van het Ondernemersfonds. Een volledig overzicht van de algemene en inhoudelijke criteria vindt u op deze website. 

Wat is de werkwijze?

Ondernemers kunnen onder Formulieren het aanvraagformulier 2016 en de toelichting downloaden. De verdere procedure vindt u hier.

Indientermijnen subsidieaanvragen

Het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Arnhem komt dit jaar 4x bijeen ter beoordeling van subsidieaanvragen, onder voorbehoud van voldoende budget.
De indientermijnen voor subsidieaanvragen zijn:

10 april
1 juni
1 september
15 november

Stichting Ondernemersfonds Arnhem

Het Ondernemersfonds wordt gevoed door middel van een opslag op de OZB-niet woningen. De Stichting Ondernemersfonds Arnhem beheert het fonds. De bestuurders van de stichting zijn voorgedragen door het bedrijfsleven. De gemeente Arnhem adviseert het bestuur van de stichting bij de beoordeling van de subsidieaanvragen.

De Stichting Ondernemersfonds Arnhem beoordeelt jaarlijks de ingediende aanvragen en financiŽle steun (tot het beschikbare subsidieplafond). Zij legt hierover jaarlijks verantwoording af aan het college van B&W van de gemeente Arnhem en aan het Arnhemse bedrijfsleven.


Gehonoreerde projecten in 2015:

In 2015 heeft de Stichting Ondernemersfonds Arnhem 33 aanvragen ontvangen en beoordeeld. Daarvan zijn 15 aanvragen onder nog te realiseren voorwaarden gehonoreerd.

Stichting Ondernemersfonds Arnhem
Petra Kerkhof, secretariaat
Postbus 46
6800 AA Arnhem
M 06-5083 4423
E info@ondernemersfondsarnhem.nl  

Ondernemersfonds Arnhem: een fonds van, voor en door Arnhemse ondernemers